• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.
Gde se nalazimo?
Cara Nikolaja II 61a
ask@ohio.clbthemes.com
Tel: (+381) 11 33 49 623
Informacije u vezi posla Email:
licnipratilac@decjesrce.rs

Usluga socijalne zaštite lični pratilac deteta

Pojavom inkluzije i inkluzivnog obrazovanja teži se poboljšanju uslova za decu sa smetnjama u razvoju i kvalitetu njihovog života. Inkluzija predstavlja proces rešavanja i reagovanja na raznovrsnost potreba svih učesnika kroz sve veće učestvovanje u učenju, kulturnim i drugim aktivnostima zajednice, a sve manju isključenost u okviru obrazovanja i iz njega. Ona podrazumeva promene i izmene sadržaja, pristupa, struktura i strategija, sa zajedničkom vizijom koja obuhvata svu decu odgovarajuće starosne dobi i sa ubeđenjem da je redovni obrazovani sistem odgovoran za obrzaovanje sve dece. Pojavom inkluzija, javila se i potreba za dodatnom socijalnom podrškom učenicima sa smetnjama u razvoju. Kako ova uloga ne bi pripala članu porodice, u okviru sistema socijalne zaštite zavedena je usluga Lični pratilac deteta kao podrška detetu i porodici.

Korisnici usluge Lični pratilac deteta su deca sa smetnjom u razvoju, pod uslovom da su uključena u vaspitno-obrazovani proces, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole. Svrha usluge jeste pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške deci radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti. Važno je razumeti da zadatak ličnog pratioca nije da pruža pedagošku podršku detetu, već obuhvata oblasti kretanja, socijalizacije, govora i komunikacije, usmeravanja pažnje i samostalnosti (održavanje higijene, oblačenje, itd). Opis posla ličnog pratioca zavisi od individualnog plana podrške koji za svako dece kreiraju stručnjaci na osnovu procene potreba deteta i u saradnji sa roditeljma.

DEČJE SRCE KAO PRUŽALAC USLUGE

U decembru 2014. godine Humanitarna organizacija „Dečje srce“ je u okviru projekta „Lični pratilac – Podrška u odrastanju deteta“  finansiranog od strane Gradske uprave grada Beograda – Sekretarijata za socijalnu zaštitu, omogućila ličnog pratioca za 140 dece na teritoriji grada Beograda. Kvalitet pružanja usluge, stručnost i napore koje smo uložili prepoznat je od strane Ministarstva i Sekretarijata, zbog čega smo u decembru 2015. godine dobili licencu za pružanje usluge Ličnog pratioca i od tada Sekretarijat za socijalnu zaštitu finansira ovu uslugu putem javne nabavke, a ne projektno. Time je prvi put u Republici Srbiji ostvarena ova vrsta saradnje između vladinog i nevladinog sektora, što je znatno ojačalo celokupno funkcionisanje sistema socijalne zaštite. Predstavnici Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda i predstavnici Gradskog centra za socijalni rad na ovaj način su uspeli da uslugu „Lični pratilac deteta“ institucionalizuju i učine je dostupnom deci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima. Trenunto uslugu Ličnog pratioca koristi 470 dece na tertorji grada Beograda, dok je taj broj u drugim gradovima Srbije:

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA USLUGU

Porodice dece sa smetnjama u razvoju koje prepoznaju potrebu za uslugom Ličnog pratioca, podnose zahtev za istu svom nadležnom Centru za socijalni rad. Ukoliko Centar proceni da je porodici i detetu usluga potrebna, šalje uput pružaocu usluge – Humanitarnoj organizaciji Dečje srce. Stručnjaci u našoj organizaciji vrše prijemnu procenu deteta, nakon čega je ono kandidat za korišćenje usluge.

LISTA ČEKANJA - zbog čega postoji?

Kao što smo naveli, „Dečje srce“ je pružalac usluge, dok njeno realizovanje (finansiranje) omogućava Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda. Usled nemanja finansijskih kapaciteta da sva deca automatski počnu sa korišćenjem usluge za koju je procenjeno da im je potrebna lista čekanja. Lista čekanja formira se po kriterijumima, gde prednost imaju jednoroditeljske porodice, porodice koje u svom sastavu imaju više od jednog deteta koje ima smetnje u razvoju, kao i deca sa I i II stepenom podrške, a sve shodno datumu prijavljivanja matičnom Centru za socijalni rad (dužina čekanja). „Dečje srce“ , prilikom kreiranja kriterijuma za prijem dece u uslugu Lični pratilac deteta vodilo se odlukom o Izmenama i dopunama odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite pod tačkom 1.2.a Lični pratilac deteta, Član 14v (Službeni list Grada Beograda br.4 iz 08.02.2016. godine).
Svojim dosadašnjim radom i saradjom sa Gradskim centrom za socijalni rad i Sekretarijatom za socijalnu zaštitu uspeli smo znatno da povećamo kapacitete dece koja koriste uslugu. U ovom trenutku preko 500 dece ima ličnog pratioca. Svesni toga da je potreba za uslugom sve veća, i svesni toga da je deci usluga najneophodnija upravo u periodu kada najviše mogu da napreduju, čvrsto verujemo da neće proći puno vremena kada će sva deca koja su na listi čekanja postati korisnici naše usluge. 

OPIS POSLA LIČNOG PRATIOCA

Aktivnosti ličnog pratioca deteta, planiraju se i realizuju u skladu sa individualnim potrebama deteta u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja, komunikacije sa drugima. Za svako dete u usluzi kreira se individulni plan podrške, gde se preciziraju konkretne aktivnosti, odnosno opis posla ličnog pratioca.
Usluga je namenjena korisnicima koji se nalaze u obrazovanom procesu, ali je važno da istaknemo da posao ličnog pratioca nije da pruža pedagošku podršku detetu. Tokom nastavnog procesa on usmerava pažnju deteta na gradivo koje se obrađuje na času i na izlaganje nastavnika, pomaže mu u korišćenju pribora, pripremi knjiga i drugog. U zavisnosti od potrebe deteta, lični pratilac pruža podršku detetu u oblačenju, prilikom hranjena, i/ili održavanja lične higijene prilikom pripreme za školu. Njegov važan doprinos jeste da pomaže detetu da se socijalizuje, usmerava ga ka vršnjačkoj grupi i aktivnostima iste. On je tu da podrži komunikaciju deteta, da mu pruži podršku prilikom igre i drugih aktivnosti tokom slobodnog vremena poput kulturnih i sportskih. Lični pratilac takođe ima važnu ulogu u pružanju podrške detetu u zajednici, što uključuje pomoć u korišćenju gradskog prevoza i opštu orijentaciju u prostoru.

KOJI SU PREDUSLOVI ZA POSAO LIČNOG PRATIOCA?

Kako biste se kod nas zaposlili kao lični pratioci, potrebno je:

– Da imate najmanje četvrti stepen obrazovanja (završena srednja škola);
– Lekarski pregled koji ćemo Vam mi obezbediti, a kojim se potvrđuje da ste sposobni za rad sa decom
– Završen dvodnevni program obuke koju vode stručnjaci Humanitarne organizacije „Dečje srce“.
Obuka je akreditovana od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, besplatna je i njom dobijate sertifikat za rad.

Ukoliko želite da postanete deo našeg tima, pošaljite nam prijavu na „kontaktiraj nas„!

 

Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.