• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.
Gde se nalazimo?
Cara Nikolaja II 61a
ask@ohio.clbthemes.com
Tel: (+381) 11 33 49 623
Informacije u vezi posla Email:
licnipratilac@decjesrce.rs

Organizacijska dokumenta

STATUT

U skladu sa odredbama čl. 6 i 10 Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SRJ (službeni list SFRJ br. 42/90) Osnivačka skupština Humanitarne organizacije “Dečje srce”, na sednici održanoj dana 09.03.2001. godine, u Beogradu usvojila je

STATUT
HUMANITARNE ORGANIZACIJE “DEČJE SRCE”

ČLAN 1.

Naziv i sedište

Naziv Humanitarne Organizacije je “Dečje srce”.
Humanitarna Organizacija “Dečje crce” ima sedište u Beogradu.
Humanitarna Organizacija “Dečje srce” svoju delatnost ostvaruje na teritoriji SR Jugoslavije.
Humanitarna Organizacija “Dečje srce” je po svom organizacionom obliku udruženje građana nevladinog, neprofitnog i nestranačkog karaktera.

ČLAN 2.

Ciljevi

Unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite dece i odraslih u stanju potrebe.
Promovisanje savremenih metoda rada i neinstitucionalnih oblika aktivnosti, u potpunosti uvažavajući potrebe ove populacije, njihove sposobnosti i prava.
Doprinošenje većoj senzibilizaciji društva na potrebe ugroženih lica i poboljšanje kvaliteta njihovog života u celini.

ČLAN 3.

Delatnost rada Organizacije

1. humatinarni rad sa decom sa posebnim potrebama (hendikepiranom decom, raseljenom decom i decom bez roditeljskog staranja) i unapređivanje njihovog vaspitno obrazovnog statusa
2. humatinarni rad sa osobama u stanju potrebe i unapređivanje njihovog zdravstveno socijalnog statusa
3. primena nenasilnih metoda i aktivnog učenja u radu i prikupljanje i obrada naučno- stručne literature iz oblasti humanitarnog rada
4. promovisanje humanitarnog rada kroz isticanje potreba , sposobnosti i prava osoba sa posebnim potrebama
5. organizovanje strucnih skupova u cilju senzibilizacije društva na potrebe i mogućnosti ove populacije i unapređenja saradnje sa srodnim humanitarnim organizacijama
6. organizovanje profesionalnih treninga za nastavno osoblje, obuka roditelja hendikepirane dece i izrada programa individualne i grupne stimulacije za rad dece i lica u stanju potrebe
7. okupljanje naučnih i stručnih radnika za rad na naučnim, stručnim i istrazivačkim projektima iz domena rada sa decom i licima u stanju potrebe
8. saradnja sa univerzitetima, stručnim udruzenjima i drugim relevantnim organizacijama slične vrste u zemlji i inostranstvu
9. objavljivanje knjiga i drugih publikacija.

ČLAN 4.

Članstvo

Svaki građanin SRJ može postati član Humanitarne Organizacije “Dečje srce” ako prihvata Statut, ciljeve i zadatke Organizacije.
Članom Organizacije može postati svaki stanovnik Jugoslavije, bez obzira na državljanstvo koje ima.
Strani državljanin može postati član ove Organizacije pod uslovima utvrđenim Zakonom, a u skladu sa međunarodnim propisima.

Članom Organizacije postaje se potpisivanjem pristupnice.

Kolektivni član Organizacije može biti radna i druga organizacija, koja pismeno donese Odluku o učlanjenju.

Članstvo čine:
– redovni članovi, koji aktivno učestvuju u radu Organizacije
– osnivači i dobrotvori, koji svojim prilozima i poklonima doprinose stvaranju uslova za kvalitetniji rad Organizacije
– počasni članovi, koji su svojim znanjem, ugledom i na drugi način doprineli porastu i očuvanju ugleda Organizacije, a iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti da aktivno učestvuju u radu Organizacije
– kolektivni članovi Organizacije – razne institucije i druge organizacije koje odluče o kolektivnom učlanjenju u Organizaciju i pružaju Organizaciji kolektivnu pomoć za realizaciju ciljeva i zadataka Organizacije.

Odluku o uvođenju članarine, utvrđivanju visine i načinu plaćanja članarine donosi Upravni odbor.

ČLAN 5.

1. Prava člana Organizacije

Član Organizacije ima prava:
– da bude izabran na svaku funkciju u Organizaciji
– da bude redovno informisan o ukupnoj aktivnosti Organizacije
– da potpisuje ugovor o delu
– da učestvuje u aktivnostima kojima se obezbeđuje izvršenje ciljeva Organizacije
– da unapređuje svoja zvanja i znanja u skladu sa mogućnostima Organizacije
– da predloži novog člana i da odgovara za svoj predlog
– da bira i animira saradnike
– druga prava u skladu sa Zakonom

2. Dužnosti člana Organizacije

– da se aktivno uključi u realizaciju ciljeva i zadataka Organizacije
– da deluje na afirmisanju delatnosti Organizacije
– da čuva poslovnu tajnu
– da poznaje strukturu i način delovanja Organizacije
– da poznaje realizovane i tekuće projekte Organizacije
– da realizuje zadatke poverene od rukovodećih struktura Organizacije
– da poštuje interna pravila rada Organizacije
– da svoja znanja i zvanja stavi u službu Organizacije
– da doprinosi sprečavanju pojava bilo kakvih negativnih aktivnosti u Organizaciji i blagovremeno ukaže na njih
– da aktivno učestvuje u omasovljavanju Organizacije
– da svojim ponašanjem čuva ugled Organizacije
– da javno ne istupa u ime bilo koje druge organizacije ili partije
– da samoinicijativno uz konsultovanje rukovodećih struktura Organizacije pronalazi izvore koji će doprinositi finansiranju opštih potreba Organizacije.
Svaki član je odgovoran za svoje nedolično ponašanje, za propuštanje ukazivanja na štetne pojave, a lično je i materijalno odgovoran za štetne posledice koje proizvede svojim ponašanjem.

3. Kaznene mere
– usmena opomena
– udaljavanje sa realizacije projekta
– pismena opomena pred isključenje iz Organizacije
– isključenje iz Organizacije

4. Prestanak clanstva
– istupanjem iz Organizacije
– isključenjem iz članstva
– brisanjem iz evidencije
– smrću člana

ČLAN 6.

Istupanje člana iz Organizacije kao čin svoje volje evidentira se u Organizaciji i tom prilikom izmiruju se međusobne obaveze

ČLAN 7.
Briše se iz evidencije Organizacije član
– koji ne izvršava poverene zadatke
– ne plaća članarinu
– ne dolazi na sednice organa kome pripada
– neopravdano izostane sa sednice najmanje tri puta

ČLAN 8.
Isključuje se iz Organizacije član

– koji se neadekvatno ponaša i odnosi prema aktivnostima unutar Organizacije
– koji se nedolično ponaša i svojim odnosom prema ostalim članovima i prema radnim zadacima ruši ugled Organizacije
– koji vređa dostojanstvo ostalih članova
– koji remeti rad Organizacije
– koji odaje poslovnu tajnu
– koji narušava radnu disciplinu, nemarno i neodgovorno se odnoseći prema poverenim zadacima
– koji učini krivično delo.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor na predlog disciplinske komisije od tri člana imenovane od strane Predsednika, koja sprovodi postupak i predlaže mere.
Isključeni član Organizacije ima pravo žalbe u roku od 15 dana preko Predsednika Upravnom odboru Organizacije.

ČLAN 9.

Organizacija vodi urednu evidenciju o članstvu.

ČLAN 10.

Saradnici

Saradnik je lice koje nije član Organizacije a angažovan je iz profesionalnih ili drugih potreba Organizacije i/ili uposlen za saradnika po trenutnim potrebama Organizacije. Po prestanku istih lice gubi status saradnika Organizacije.
Stalni saradnici su lica koja svojim radom doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Organizacije, a pri tom nisu u mogućnosti da ispune obaveze o članstvu koje proizilaze iz Statuta Organizacije

ČLAN 11.

1. Prava saradnika

– na informacije vezane za ciljeve i zadatke Organizacije
– na neophodna znanja o projektu za koji je angažovan
– na predlaganje izmena i dopuna postojećih projekata u kojima učestvuje, a po prihvaćenim standardima Organizacije
– da postane član Organizacije
– da predlaže Organizaciji projekte koji se ne realizuju preko drugih organizacija

2. Obaveze saradnika

– da zna ciljeve i zadatke Organizacije
– da bude upoznat sa strukturom Organizacije
– da poznaje delokrug svog rada na projektu
– da aktivno doprinosi realizaciji projekta u kojem je angažovan
– da se vlada u skladu sa standardima ponašanja koji važe za članove
– da postupa u skladu sa pravilima izveštavanja koji važe za projekat
– da predstavljanja i kontakte sa donatorima i/ili ljudima koji su vezani za projekat obavlja samo u stručnom delu projekta u kojem učestvuje, a uz saglasnost Upravnog odbora
– da čuva poslovne tajne i tajnost projekta
– da za svoj rad odgovara prema uslovima projekta u kojem učestvuje.

3. Kaznene mere

– usmena opomena
– druga usmena opomena
– udaljavanje sa realizacije projekta

ČLAN 12.

Оrgаni upravljanja i odlučivanja

Organi Organizacije “Dečje srce” su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsednik, Podpredsednik i Sekretar Udruženja.

ČLAN 13.

Član Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora, kao ni Predsednik, Podpredsednik i Sekretar ne može biti lice kome je izrečena mera bezbednosti, zabrana javnog istupanja za vreme dok traje zabrana, ili lice kome je oduzeta poslovna sposobnost.

ČLAN 14.

Skupština

Skupštinu Organizacije “Dečje srce” čine svi njeni članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom u toku godine. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, Predsednika, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članstva, a koja mora da bude odobrena od Upravnog odbora.

ČLAN 15.

Prvu konstituišuću Skupštinu saziva i njome predsedava do izbora Radnog predsedništva Predsednik Organizacije. Radno predsedništvo se bira na svakoj sednici Skupštine Organizacije i ono rukovodi sednicom.
Prvu konstituišuću Skupštinu čine svi prisutni i imaju na njoj pravo odlučivanja, a posle izbora članova, Skupština nastavlja sa normalnim radom i odlučivanjem.
Odlučivanje u Skupštini vrši se aklamacijom tj. dizanjem ruke, osim u slučajevima kada Skupština odluči da se o pojedinim pitanjima članovi izjašnjavaju tajnim glasanjem.

ČLAN 16.

Skupština Organizacije održava svoje sednice u redovnom i vanrednom sazivu.
U redovnom sazivu Skupština zaseda kada raspravlja i odlučuje o pitanjima iz programske delatnosti i iz svoje nadležnosti utvrđene ovim Statutom u skladu sa Zakonom.
Sednice u vanrednom sazivu Skupština održava kada to zahtevaju posebne okolnosti za koje se mora sazvati vanredna Skupština, a po odluci Upravnog odbora.

ČLAN 17.

Skupština odlučuje o nekim pitanjima od interesa za Organizaciju i njen rad:

1. donosi Pravilnik o svom radu i vrši njegove izmene i dopune
2. donosi Statut kao i izmene i dopune Statuta
3. razmatra i usvaja najmanje jednom godišnje izveštaj Upravnog odbora
4. razmatra i usvaja finansijski plan prihoda i rashoda, završni račun
5. vrši opšti nadzor nad radom Udruženja
6. vrši i druge poslove i odlučuje o svim drugim pitanjima od interesa za Udruženje, osim onih koja su u isključivoj nadležnosti drugih organa.

Skupština punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članstva. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta neophodna je dvotrećinska većina prisutnih članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova osim kada je u pitanju odluka o izmenama i dopunama statuta i odluka o prestanku rada udruženja, kada je neophodna dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.
Skupština donosi poslovnik o svom radu.

ČLAN 18.

Članu Skupštine mandat prestaje :

– prestankom članstva u Organizaciji
– na vlastiti zahtev
– po sili Zakona
– opozivom
– smrću

Postupak o pripremanju opoziva provodi posebna komisija od tri člana koju imenuje Predsednik Organizacije. Komisija predlaže Upravnom odboru glasanje o opozivu i smatra se da je član opozvan ako se za opoziv izjasni više od polovine prisutnih članova odbora.

ČLAN 19.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ Organizacije koji se stara o sprovođenju ciljeva Organizacije koji su utvrđeni ovim Statutom i odlukama Skupštine.
Upravni odbor ima najmanje tri člana: Predsednik, Podpredsednik i Sekretar Organizacije i oni odlučuju o proširenju članstva Upravnog odbora. Broj članova Upravnog odbora mora biti neparan.

ČLAN 20.

Upravni odbor:
1. rukovodi radom Organizacije između dve sednice skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Organizacije
2. predlaže plan rada Organizacije i podnosi ga na odobrenje skupštini
3. donosi finansijske odluke
4. odobrava otvaranje i rad lokalnih odnosno regionalnih kancelarija
5. na predlog Predsednika bira koordinatora lokalnih, odnosno regionalnih kancelarija
6. odlučuje o visini članarine
7. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune statuta
8. sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje dve trećine članova Organizacije priprema predlog izmena i dopuna statuta, koje podnosi Skupštini na usvajanje
9. izdaje potrebna uputstva i smernice za rad stručnih službi Organizacije
10. odlučuje o primanju novih članova u Organizaciju
11. odlučuje o saradnji ili učlanjivanju Organizacije u druge domaće i inostrane organizacije i saveze organizacija (umrežavanju)

Upravni Odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje 3 člana, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova

ČLAN 21.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor vrši nadzor nad finansijskim i drugim poslovanjem Organizacije i o uočenim nepravilnostima obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor se sastoji od tri člana koje bira Skupština iz svojih redova na vreme od godinu dana i ista lica mogu biti ponovo birana u Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

ČLAN 22.

Predsednik Organizacije

Predsednik Organizacije je organ rukovođenja, predstavljanja, zastupanja i odlučivanja. Bira ga Upravni odbor iz svojih redova na vreme od dve godine i isto lice može ponovo biti birano na tu funkciju.
Predsednik Organizacije potpisuje sva akta Organizacije.

ČLAN 23.
Predsednik Organizacije:

– predstavlja i zastupa Organizaciju
– zaključuje u ime Organizacije ugovore odnosno sporazume
– odgovoran je za celokupan rad Organizacije
– ima pravo da zadrži od izvršenja sve odluke i zaključke kao i druga akta koja donose organi Organizacije i u cilju zakonitog rešavanja dužan je da preduzme mere za otklanjanje nedostataka zbog kojih je zadržao akta od izvršenja
– obezbjeđuje uslove rada Organizacije
– donosi odluke i rešenja o unutrašnjoj organizaciji rada Organizacije i rasporedu stručnih kadrova na odgovorne dužnosti
– odlučuje o finansijskom poslovanju – prihodima i rashodima Organizacije
– predlaže promenu u organima Organizacije, kao i udruživanje u savez sa drugim organizacijama
– sprovodi odluke koje donose Upravni odbor i Skupština
– saziva Upravni odbor i daje predloge za dalji rad
– vrši druge poslove potrebne za rad Organizacije

Akti predsednika su:

– rešenja
– uputstva
– naredbe
– nalozi
– uverenja.

Rad Presednika kontroliše Upravni odbor i o tome obaveštava Skupštinu predlažući mere sankcionisanja, a sprovodi ih Upravni odbor.

ČLAN 24.

Podpredsednik Organizacije

– pomaže i zamenjuje predsednika u radu Organizacije
– predstavlja i zastupa Organizaciju
– zaključuje u ime Organizacije ugovore odnosno sporazume
– odgovoran je za zakonitost rada Organizacije
– donosi odluke i rešenja o unutrašnjoj organizaciji rada Organizacije i rasporedu stručnih kadrova na odgovorne dužnosti
– obezbeđuje uslove rada
– učestvuje u pripremanju sednica kolegijalnih organa
– donosi rešenja o unutrašnjoj organizaciji rada Organizacije i rasporedu stručnih kadrova na odgovorne dužnosti
– izdaje potrebna uputstva i smernice za rad stručnih službi Organizacije
– predlaže promenu u organima Organizacije, kao i udruživanje u savez sa drugim organizacijama
– vrši druge poslove

Rad Podpresednika kontroliše Upravni odbor kao i Predsednika Organizacije, koji o eventualnim nepravilnostima obaveštava Skupštinu i po njenom nalogu sprovodi sankcije.

ČLAN 25.

Sekretar Organizacije

Udruženje ima Sekretara kojeg bira Upravni odbor među članovima Organizacije.

Sekretar Organizacije

– obavlja finansijske i administrativne poslove za potrebe Organizacije
– evidentira i izdaje dokumentaciju
– priprema sednice Upravnog odbora i Skupštine
– priprema ugovore o radu
– organizovanje i obaveštavanje članstva po svim nivoima
– izvršava naloge Predsednika ili Podpredsednika u vezi sa finansijskim poslovanjem
– kontaktira sa Međunarodnim humanitarnim organizacijama u saradnji sa Predsednikom
Sekretar je odgovoran je za upotrebu pečata Organizacije.
Rad Sekretara nadgleda Nadzorni odbor, koji usled eventualnih nepravilnosti obaveštava Upravni odbor, a ovaj sprovodi sankcije po nalogu Skupstine.
Za svoj rad Sekretar odgovara Predsedniku, Podpresedniku, Upravnom odboru i Skupštini

ČLAN 26.

Komisije Organizacije

Skupština, Upravni odbor i Predsednik Organizacije kao organi mogu formirati komisije za rešavanje pojedinih pitanja odnosno za izvršavanje konkretnih zadataka.

ČLAN 27.

Stručne sekcije

Upravni odbor inicira i organizuje stručne sekcije i imenuje članove tih sekcija potrebne za rad Organizacije
Svaka sekcija ima Predsednika, koji rukovodi radom sekcije.
U slučaju odsutnosti ili sprečenosti Predsednika sekcije, radom sekcije rukovodi član kojeg odredi Predsednik sekcije.

ČLAN 28.

Mandati članova sekcije traju po potrebi i donesenom poslovniku sekcije.
Sekcije rade u sednicama koje se odrzavaju po potrebi.
Utvrđivanje delokruga, načina rada i granice ovlašćenja sekcija regulišu se Poslovnikom koji donosi Predsednik sekcije uz saglasnost Upravnog odbora Organizacije.

ČLAN 29.

Poslovna tajna, javnost rada i informisanje

Rad Organizacije je javan.
Svaka aktivnost Organizacije dostupna je javnosti i podleže kontroli građana, osim informacija i podataka koji predstavljaju Poslovnu tajnu i kao takvi nisu dostupni javnosti.

Članovima Organizacije dostupni su podaci i informacije ali su obavezni da čuvaju Poslovnu tajnu.

ČLAN 30.

Javnost rada Organizacije se obezbeđuje:
– javnim održavanjem sednica
– informisanjem članova
– objavljivanjem odluka na oglasnoj tabli
– javnim oglašavanjem Organizacije u sredstvima javnog informisanja
– izdavanjem informativnog biltena
– objavljivanjem osnovnih informacija na Internet sajtu.

ČLAN 31.

Samo u posebnim slučajevima organi Organizacije mogu doneti odluku da rade na sednicama bez prisustva javnosti uz obrazloženje takve odluke.

ČLAN 32.

Imovina organizacije

Za obavljanje svoje delatnosti Organizacija stiče sredstva od:

– članarine
– konkurisanja s projektima kod državnih organa ili fondacija
– konkurisanja s projektima kod nevladinih organizacija ili fondacija
– donacija
– dobrovoljnih priloga
– poklona i zaveštanja
– domaćih pravnih i fizičkih lica
– budžeta društveno političke zajednice
– drugih izvora u skladu sa zakonom.

ČLAN 33.

Stvari koje Organizacija pribavi po osnovu poklona i po drugom osnovu, kao i nekretnine, posebno se evidentiraju i koriste u svrhu kojoj su namenjene.
O cjelokupnoj imovini (pokretnoj i nepokretnoj), novcanim sredstvima i vrednosnim papirima, Organizacija vodi propisanu evidenciju. To isto se čini u vezi sa finansijsko –materijalnim poslovima.

ČLAN 34.

U slučaju prestanka rada Organizacije, o imovini Organizacije odlučuje u skladu sa zakonom Upravni odbor.
ČLAN 35.

Udruženje ima svoj žiro račun.

ČLAN 36.

Pristupanje međunarodnim organizacijama regisruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana u skladu sa zakonom.

ČLAN 37.

Udruženje prestaje sa radom
– odlukom Skupštine
– prestankom uslova za ostvarivanje ciljeva Organizacije
– u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ČLAN 38.

Pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Statutom, a od interesa su za Organizaciju regulisaće se posebnim aktima Organizacije.

ČLAN 39.

Tumačenje ovog Statuta vrši Skupština Organizacije.

ČLAN 40.

Pečat

Humanitarna organizacija “Dečje srce” ima pečat okruglog oblika na kojem piše Humanitarna organizacija “Dečje srce” Beograd Jugoslavija, na srpskom i Humanitarian organization “Children hart” Belgrade Yugoslavia, na engleskom jeziku. U sredini pečata je crtež srca.

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Osnivačke skupštine Organizacije, a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

Predsedavajući Osnivačke skupštine

__________________________
( ime i prezime )

Rešenje o registraciji

Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.