• Humanitarna organizacija za pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju.
Gde se nalazimo?
Cara Nikolaja II 61a
ask@ohio.clbthemes.com
Tel: (+381) 11 33 49 623
Informacije u vezi posla Email:
licnipratilac@decjesrce.rs

Obuka stručnjaka u domskim institucijama

Obuka stručnjaka za primenu praktičnih postupaka u cilju poboljšanja funkcionalnosti osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju

CILJ OBUKE
Primena što konkretnijih postupaka koji su sadržani u sklopu programa obuke, a koji se tiču što kvalitetnije brige o fizičkom i psihosocijalnom razvoju dece sa smetnjama u mentalnom razvoju koja su smeštena u institucijama. Postupci su u skladu sa savremenim pedagoškim metodama. Preporuke za konkretne posupke u radu sa decom sistematski smo povezali u pet metodkih celina radi realizacije osnovnog cilja.

Specifični ciljevi po metodskim jedinicama:
I metodska jedinica – Obuka stručnjaka za primenu konkretnih metodskih postupaka u procesu osamostaljivanja ili pružanja adekvatne podrške u održavanju lične higijene i adekvatnom načinu ishrane za osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju.
II metodska jedinica – Osposobljavanje stručnjaka za razvijanje konkretnih postupaka za povećanje bezbednosti dece sa smetnjama u mentalnom razvoju prilikom aktivnosti organizovanih izlazaka, šetnji, slobodnog kretanja i sl. Cilj je osposobiti stručnjake za adekvatno reagovanje u određenim stresnim situacijma i povećanje nivoa opšte sigurnosti.
III metodska jedinica – Osposobljavanje stručnjaka za razvoj govora i razvoj komunikativih sposobnosti korisnika institucija kao osnovnog preduslova uspostavljanja međusobnog odnosa uvažavanja i razumevanja. Uspešna komunikacija je put ka individualizaciji pristupa osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju koje su smeštene u ustanovama rezidencijalnog tipa.
IV metodska jedinica – Ova metodska jedinica usmerena je na razvoj kompetencija značajnih za one konkretne postupke osoblja koje se odnose na izgradnju poželjnih oblika ponašanja i usmerene su ka integracijI dece sa smetnjama u mentalnom razvoju u užu i širu društvenu zajednicu i fokusirane su na one postupke koji se tiču podspešivanja procesa socijalizacije.
V metodska jedinica – Ovaj segment obuke podrazumeva razvoj kompetenija vezanih za podspešivanje stepena motivisanosti kod dece sa smetnjama u mentalnom razvoju i bazira se na usvajanju konkretnih postupaka koji doprinose većem stepenu motivisanosti za obavljanje konkretnih svakodnevnih aktivnosti.

Ciljna grupa profesionalaca za obuku
Obuka je prvenstveno namenjena osoblju koje je zaposleno u ustanovama rezidencionalnog tipa koji žele da unaprede svoje stručne kompetencije na polju konkretnih postupaka u radu sa decom sa smetnjama u mentalnom razvoju i da poboljšaju kvalitet rada u skladu sa inovativnim merama socijalne zaštite modernog društva.

Oblast na koju se program odnosi i krajnji korisnici
Program se odnosi na osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju koje su smeštene u rezidencijalnim uslovima u Republici Srbiji, kao na jednu od najmarginalizovanijih grupa u našem društvu. Krajnji korisnici usluge su deca sa smetnjama u mentalnom razvoju koja duži vremenski period provode u institituionalnim uslovima


Stručnjaci naše organizacije napisali su preko 20 programa obuke koji su akreditovani od strane Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja. Imamo preko 2000 sati trenerskog rada stručnjaka iz institucija za smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju, edukovali smo preko 100 stručnjaka koji rade u boravištima za decu sa smetnjama u razvoju širom Srbije. Proveli smo 6000 sati u aktivnostima monitoringa stručnjaka prilikom programa procene i pripreme korisnika za život u najmanje restriktivnom okruženju u 11 dnevnih boravaka za osobe sa smetnjama u razvoju.

Obuke za stručnjake o kojima se možete informisati u nastavku teksta, radili smo u različitim institucijama u preko 30 opština Republike Srbije, kao i u Crnoj Gori. Pored toga, edukovali smo i veliki broj studenata i osoba drugih usmerenja motivisanih za rad na polju socijalne zaštite i humanog rada. Između ostalog, preko 1200 naših polaznika prošlo je akreditovanu obuku za rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Na kraju, ukupno je 745 roditelja prošlo naše edukacije koje su im pomogle u poboljšanju kvaliteta života deteta sa smetnjama u razvoju, ali i cele porodice.

Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo.