Програми

Акредитовани програми

 

Акредитовани програм: „Oбука стручњака за примену практичних поступака у циљу побољшања функционалности особа са сметњама у менталном развоју“

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ:
Циљ обуке је примена што конкретнијих поступака који су садржани у склопу програма обуке, а у циљу су што квалитетније бриге о физичком и психосоцијалном развоју деце са сметњама у ментално развоју која су смештена у институцијама. Постипци су у складу са савремени педагошким методама. Препоруке зa конкретне посупке у раду са децом систематски смо повезали у пет методких целина ради реализације основног циља.
Специфични циљеви по методским јединицама:

 • методска јединица – лична хигијена и исхрана - Обука стручњака за примену конкретних методских поступака у процесу осамостаљивања или пружања адекватне подршке у одржавању личне хигијене и адекватном начину исхране за особе са сметњама у менталном развоју.
 • методска јединица – кретање и безбедност - Oспособљавање стручњака за развијање конкретних поступака за повећање безбедности деце са сметњама у менталном развоју приликом активности организованих излазака, шетњи, слободног кретања и сл. Циљ је оспособити стручњаке за адекватно реаговање у одређеним стресним ситуацијма и повећање нивоа опште сигурности.
 • методска јединица – говор и комуникација - Оспособљавање стручњака за развој говора и развој комуникативих способности корисника институција као основног предуслова успостављања међусобног односа уважавања и разумевања. Успешна комуникација је пут ка индивидуализацији приступа особама са сметњама у менталном развоју које су смештене у установама резиденцијалног типа.
 • методска јединица – понашање деце и социјализација - Ова методска јединица усмерена је на развој компетенција значајних за оне конкретне поступке особља које се односе на изградњу пожељних облика понашања и усмерене су ка интеграцију деце са сметњама у менталном развоју у ужу и ширу друштвену заједницу и фокусиране су на оне поступке који се тичу подспешивања процеса социјализације.
 • методска јединица – мотивација деце - Овај сегмент обуке подразумева развој компетенија везаних за подспешивање степена мотивисаности код деце са сметњама у менталном развоју и базира се на усвајању конкретних поступака који доприносе већем степену мотивисаности за обављање конкретних свакодневних активности.

 

Циљна група професионалаца за обуку
Обука је првенствено намењена особљу које је запослено у установама резиденционалног типа који желе да унапреде своје стручне компетенције на пољу конкретних поступака у раду са децом са сметњама у менталном развоју и да побољшају квалитет рада у складу са иновативним мерама социјалне заштите модерног друштва

Област на коју се програм односи и крајњи корисници

Програм се односи на особе са сметњама у менталном развоју које су смештене у резиденцијалним условима у Републици Србији, као на једну од најмаргинализованијих група у нашем друштву. Крајњи корисници услуге су деца са сметњама у менталном развоју која дужи временски период проводе у инстититуионалним условима

 

 Акредитован програм “Основна обука за рад са децом и особама са сметњама у развоју”

 

Циљ програма je оспособљавање полазника семинара за процену функционалности особа са сметњама у развоју, креирање индивидуалних програма рада и спровођење активности са њима
и њиховим старатељима.

Садржај програма:

 •  Добра комуникација и коришћење техника у комуникацији са децом са сметњама у менталном развоју
 •  Функционална процена корисника
 •  Креирање индивидуалног плана рада
 •  Утврђивање критеријума за прављење хомогених група од особа са сметњама у развоју
 •  Креирање плана третмана са групама корисника
 •  Тимски рад у процесу реализације планираних садржаја
 •  Методе у раду са особама са сметњама у развоју
 •  Креирање синопсиса и осмишљавање радионица
 •  Упознавање са практичним функционисањем особа са сметњама у развоју и њиховим породицама

Циљну групу за едукацију чине:
волонтери, будући неговатељи, герантодомаћице, персонални асистенти, педагошки асистенти, родитељи деце са сметњама у менталном развоју и сви они који најдиректнијем радом желе да помогну или да раде са особама са сметњама у развоју.

Опширније...

Школа живота

 


Програм “Школа живота” има за циљ да на ненаметљив, занимљив и прихватљив начин особи са сметњама у менталном развоју приближи програмске садржаје који ће јој помоћи да учествује у активностима припреме за самосталан живот. Особе са сметњама у развоју се по први пут, одвајају од својих родитеља или излазе из институција, бринући се самостално о личној хигијени тела и простора у коме бораве, помажући у припреми оброка и учећи правила живота у групи.

Циљна група програма су особе са сметњама у менталном развоју из биолошких, хранитељских породица, институција, деца и особе из социјално нестимулативног окружења.

Садржај програма “Школа живота”:

 •  Седмодневни боравак ван места сталног боравка деце/ особа,
 •  Спровођење специфичног целодневног програма “Школе живота”,
 •  Индивидуални и групни рад стручњака са учесницима програма,
 •  Праћење деце/ особа током седмодневног боравка,
 •  Евалуација/ извештавање након седмодневног боравка.

Опширније...

Школа животних вештина

 

Програм „Школа животних вештина“ има за циљ да пружи особама са сметњама у развоју потребну подршку за самостални живот, сходно њиховим потребама, жељама и могућностима.

Програм је представљен као припрема за самосталан живот у најмање рестриктивном окружењу кроз активно учествовање у конкретним животним ситуацијама. Он подразумева припрему родитеља и особља из институције за адекватну подршку овим особама. Важно је да се пре самосталног живота особе са сметњама у развоју сретну са ситуацијама у којима могу да се нађу и тако створе практичну шему за реализацију активности.

Циљна група програма су особе са сметњама развоју (из биолошких, хранитељских породица и институција), родитељи, старатељи, хранитељи, особље у институцијама итд.

Опширније...

Програм социјалне инклузије

Програм социјалне инклузије
(учешће у забавно, друштвено културним активностима)


Програм социјалне инклузије има за циљ припрему и помоћ приликом укључивања особа са сметњама у развоју из кућних или институционалних азила у друштвене и културне активности
заједнице у којој живе. Кроз стручни рад, забавно, друштвено културне активности особе са сметњама у развоју се кроз игру сусрећу са другачијим начином живота, стручњаке посматрају много присније и отвореније као другаре, а не као формалне ауторитете. Кроз aктивности се, на позитиван начин, средина у којој живе упознаје са њима, а ми практично сагледавамо њихове могућности и потребе, што ће нам бити кључно у даљем раду.


Циљна група програма су особе са сметњама у менталном развоју из биолошких, хранитељских породица, институција, деца и особе из социјално нестимулативног окружења.


Садржај програма социјалне инклузије:

 •  Упознавање и почетна процена детета/особе,
 •  Укључивање у друштвене и културне активности у месту боравка
 •  Састанци/ саветовање са родитељима/ старатељима,
 •  Извештавање о променама на полугодишњем периоду.


Шта све подразумевају ове активности:

 •  Активно или пасивно укључивање у позоришне представе,
 •  Праћење филмских пројекција,
 •  Посете кафићима, концертима, музејима и другим местима које посећују и њихови вршњаци који немају сметње,
 •  Посете и активно учешће у спортским догађајима,
 •  Целодневне излете до градова у окружењу, у парковима, Авали, Ади...
 •  Дочек Нове Године и многе друге активности.                     

До сада смо организовали 653 активности у оквиру програма социјалне инклузије.

Едукација волонтера

Развијање волонтерског сервиса


Волонтеризам развијамо од свог постојања, већ једанаест година. Кроз организацију је до данас едуковано (теоријски и практично) преко 500 волонтера, различитог знања и образовања, али
сви са истом жељом да помогну деци и особама са сметњама у развоју. Волонтери код нас остају најмање 6 месеци, а већина рад организације прати годинама. Конкурси за волонтере се расписују сваких 6 месеци.

Теоријска обука обухвата:

 •  Презентацију рада организације и функционисање НВО
 •  Стварање тима и тимског функционисања
 •  Усвајање општег знања о особама са сметњама у развоју
 •  Комуникација са особама са сметњама у развоју
 •  Методе рада са децом са сметњама у развоју

Опширније...

Едукација родитеља

Оснаживање и подршка родитељима


Током свих година постојања, “Дечје срце” је полагало велики значај на сарадњу са родитељима. Оснаживање и пружање подршке родитељима има за циљ формирање од њих партнера у
процесу осамостаљивања њихове деце.

До сада смо организовали различите програме за оснаживање ове циљне групе. Осим пружања редовних савета, радили смо на ојачавању удружења родитеља кроз организовање едукација.

Један од програма те врсте је и “Клуб родитеља” настао у сарадњи са Српском омладином из Шведске и комисијом за демократију Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду. Радили смо и на оснаживању родитеља и стварању критичне масе која као таква може да омогући промене у систему збрињавања и третмана особа са сметњама у менталном развоју. У оквиру пројекта одржани су семинари на којима је учествовало 200 родитеља из 18 градова Србије.

Како би постигли жељене резултате у раду са децом и младима са сметњама у менталном развоју у оквиру програма “Школа животних вештина” родитељима смо наметнули нову улогу, да постану асистенти у раду са својом децом. Вишегодишње искуство у директном раду са учесницима наших програма показало нам је да је од изузетне важности да родитељи користе исте методе рада као и ми, као и да усвојено знање практично спроводе у свом окружењу.

Опширније...

Сарадња са локалним сектором

 

 Циљ програма је покретање интезивне партнерске сарадње са локалним сектором (фирмама) на пољу развијања свести да сви треба да помажемо и подржавамо чланове друштва који имају проблем и не могу га самостално решити.

Можемо се похвалити великим бројем партнера, који су од самог оснивања организације уз нас и без чије подршке би наш рад био ограничен. Такође постоји велики број нових фирми које нам се прикључују препознајући значај идеје и у овим временима економске кризе неопходност своје подршке.

Опширније...

Сарадња са медијима


Страница у изради.

Спонзори

Будимо у контакту

Можете да нас контактирате на један од следећих начина:

Тел: (+381) 11 33 49 623
Факс: (+381) 11 33 49 623
Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Сајт: www.decjesrce.rs