Мапирање је и даље у току

У резиденцијалним институцијама широм Србије наши мапери неуморно раде на прикупљању података о корисницима који ће бити измештени из институција у биолошке или хранитељске породице. Процес мапирања омогућиће нам да сагледамо потребе корисника и његове могућности из једног другачијег угла.
Процес мапирања је сложен процес који нам даје податке о специфичним потребама корисника, степену неопходне подршке, али и о њиховим могућностимa. Мапирањем добијамо податке о свакодневном функционисању корисника, одржавању личне хигијене, самосталности приликом облачења, узимању оброка, степену социјализације и комуникације. Свака потреба, жеља и став корисника се индетификују и постају податак на основу ког се израђује функционални профил и индивидуални план.
Један од највећих изазова у процесу мапирања јесте управо објективност у процени. Након дугог рада са корисницима, није могуће бити непристрасан. Због комплексности просеса, ментори редовно одржавају менторске састанке, како би прегледали документацију и дискутовали о наредним корацима.
Живот ван институције је назив пројекта који Хуманитарна организација „Дечје срце“ реализује у сарадњи са Комором социјалне заштите и удружењем „Имам право“ из Алексинца као носиоцем пројекта, у оквиру програма ИПА 2013 Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном новоу. Имплементација пројектних активности финансирана је од стране Европске уније у Србији, у сарадњи са Владом Републике Србије, тачније Министарством финансија, одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ.

 

Започет је процес мапирања

Свако од нас има право на живот у заједници, па тако и особе са менталним и/или интелектуалним сметњама. Уз развој мреже подршке и помоћи особама са менталним и/или интелектуалним сметњама и њиховим породицама, могуће је одговорити на све врсте њихових потреба. Управо из тог разлога пројекат Живот ван институције имплементира модел којим се повезују сви неопходни актери за успешну реализацију процеса деинституализације и њиховог укључивања у заједницу.
Са задовољством вас обавештамо да је започето мапирање особа које се налазе у резидентним институцијама широм Србије, а пореклом су из Београда. Резиденцијалне институције које су укључене овим пројектом су: Отхон, Тутин, Чуруг, Сремчица, Мале пчелице, Тешица, Стамница, Велики поповац, Срце у јабуци, Кулине. Анализом добијених података добићемо информације о специфичним потребама корисника и њиховим могућностима, као и неопходном степену подршке.
Кроз пружање заједничке подршке особама са менталним и/или интелектуалним сметњама смањићемо потребу за њиховим смештајем у институције и оснажити капацитете заједнице. Потребно је да сви подржимо једни друге када је то најпотребније, снага друштва огледа се у заједничком деловању и успешном превазилажењу кризних ситуација.
Живот ван институције је назив пројекта који Хуманитарна организација „Дечје срце“ реализује у сарадњи са Комором социјалне заштите и удружењем „Имам право“ из Алексинца као носиоцем пројекта, у оквиру програма ИПА 2013 Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном новоу. Имплементација пројектних активности финансирана је од стране Европске уније у Србији, у сарадњи са Владом Републике Србије, тачније Министарством финансија, одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ.

Одржана конференција за медије

На конференцији за медије 23. новембра 2017 која је одржана у прес центру УНС-а, Братислава Стојковић - председница удружења Имам право, Горан Ројевић - директор Х.О. Дечје срце и Игор Бошњаковић - дирекотор Коморе социјалне заштите, представили су циљеве и фазе развоја пројекта Живот ван институције.
Својим обраћањем представници поројекта истакли су да ће се пројектне активности релизовати кроз више следно структуисаних фаза. Први корак је мапирање, односно пропознавање и издвајање 80 особа које су смештене у институцијама резиденцијалног типа, као и 45 особа које су у потенцијалном ризику од смештања у институције због ослабљених биолошких или хранитељских породица или су пак већ измештене и налазе се у породичноликом окружењу. Самом Процесу деинституционализације претходиће детаљна анализа добијених података, едукација запослених у установама социјалне заштите, припрема породица за смештај, истраживање потреба измештених особа, подизање свести шире јавности и позивање на заједничко деловање.
Као што то и наука показује - живот у породичном окружењу најстимулативнији је за развој, осамостаљивање и функционисање у друштву. Осећај породичне сигурности и подршка су важна и добра основа у борби са развојним потешкоћама.
Стратегије развоја система социјалне заштите и планови реформа представљају дуг процес за чију је успешну реализацију неопходно деловање свих нас, деловање друштва у целини. Реализацијом пројекта повећаће се број матичних и хранитељских породица у којима ће живети особе са посебним потребама и ствариће се услови за развој нових услуга социјалне заштите у заједници. Питање трансформације друштва је питање свих нас, и зато је неопходно да заједно делујемо и стварамо друштво по мери сваког човек, истичу представници пројекта. Више о кенференцији на линку који следи:линк са медијске конференције пројекта Живот ван институције

Остваривање сарадње пружаоца социјалне заштите и социјалних услуга

Као што је већ споменуто у претходном чланку, саставна карика у процесу измештања особа из резиденцијалних институција представља умрежавање пружаоца социјалне заштите и социјалних услуга. Пројектом Живот ван институције планирано је да се измести 5 особа које су рођене у Београду и које се налазе на смештају широм Србије. Шири, шири, везани пешкири - добро позната древна дечија игра и сама нам на симболичан начин објашњава значај умрежености, снаге ,воље и далекосежност заједничког деловања. Јачањем мреже сарадника, корак смо ближе остварењу нашег циља. У том погледу, пројектом је остварена сарадња са 10 резиденцијалних институција широм Србије, и ако је првобитно планирано 9. Оставрена сарадња од круцијалне је важности за успешно реализовану активност мапирања, а којом ће се проценти степен неопходне подршке особа које ће изаћи из институције.

Пројекат Живот ван институције Хуманитарна организација Дечје срце реализује у сарадњи са Комором социјалне заштите и удружењем Имам право из Алексинца као носиоцем појекта. Имплементација пројектних активности финансирана је од стране Европске уније, Делегације Европске уније у Србији, у сарадњи са Владом Републике Србије, тачније Министарством финансија, одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ, а у оквиру програма ИПА 2013 Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу.

Едукација мапера

Још један од битних корака у процесу деинституционализације је едукација будућих мапера. Дводневна едукација одржана је у периоду од 30. новембра до 01. децембра када је едуковано 18 запослених у резиденцијалним институцијама у којима ће се уједно и реализовати процес мапирања. Током обуке будући мапери упознати су са креираном документацијиом и протоколом који је неопходно уvпотпуности испоштовати приликом процене корисника. Процесом мапирања биће обухваћено 80 особа са сметњама у развоју које су рођене у Београду, а сада се налазе у резиденицјалним институцијама широм Србије: Тешица, Кулина, Чуруг, Мале Пчелице, Сремчица, Отон, Тутин, Срце у јабуци, Велики Поповац, Стамница. Након процеса мапирања развиће се функционални профил свих 80 мапираних корисника, као и индивидуални план рада за сваког од њих.

Пројекат Живот ван институције Хуманитарна организација  Дечје срце реализује у сарадњи са Комором социјалне заштите и удружењем Имам право из Алексинца као носиоцем појекта.  Имплементација пројектних активности финансирана је од стране Европске уније, Делегације Европске уније у Србији, у сарадњи са Владом Републике Србије, тачније Министарством финансија, одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ,  а у оквиру програма ИПА 2013 Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу.

Деинституционализација како то?

Већ дуги низ година у нашој земљи спроводи се процес опсежних реформи у свим областима друштвеног живота уз истовремено усклађивање националног законодавства са стандардима Европске уније. Тако су и у области унапређења положаја особа са менталним и интелектуалним инвалидитетом урађени бројни и значајни помаци. Међутим, као и свака промена и промена у погледу прихватања особа са инвалидитетом још увек има тенденција ка стварању континуиране социјалне искуључености наше циљне групе те је управо из тог разлога потребан мултисекторски приступ уз континуиране активноси. На тај начин, постојеће ризике свели би на најмању могућу меру. Пројекат Живот ван институције представља имплементацију умрежених и проверених модела деинституционализације и социјалне инклузије, односно: измештања особа из институција у ширу локалну заједницу, њихово активно укључивање и припрему заједнице да равноправно прихвати своје чланове породице, комшије, пријатеље и суграђане. Деинституционализација, односно измештање кориснка који су на трајном смештају у резденцијалним институцијама у ширу локлану заједницу, је сложен процес који подразумева више етапа:

- остваривање сарадње и умрежавање са различитим секторима пружаоца социјалних услуга: од резиденцијалних институција, преко центара за социјални рад до алтернативних пружаоца социјалних услуга
- креирање документације за процену способности и функционланости особа које се налазе на трајном смештају, како би се одредио степен неопходне подршке
- припрему корисника за излазак из институције програмом Школе животних вештина
- припрему матичних породица и/или хранитељских породица за пружање адекватне подршке
- припрема локалне заједнице
- измештање особа из институције
- пружање адекватне, индивидуалне подршке измештеним особама

Процес је осмишљен тако да једино правилним и детаљним спровођењем поменуте процедуре корисник безбедно прелази из институционалног окружења у породично које, као што нам то и наука говори, представља најстимулативније окружење за сваког од нас. Међутим, осим топлог породичног окружења јако је битно да се особа осећа прихваћено и од стране заједнице. Развијањем нових социјалних услуга и ангажовањем у оквирима својих могућности свако од нас може да допринесе побољшању локалне заједнице. И управо у овом процесу у процесу деинституционализације, јако је битно да сви ми будемо део њега и пружимо подршку особама које пролазе кроз нове животне фазе у потпуно новом и њима страном окружењу. Једино заједничким деловањем можемо да створимо континуитет у процесу измештања особа са менталним и/или ителектуалним инвалидитетом, односно континуитет који ће трајно утицати на смањење социјалне искључености ове групе људи.
Пројекат Живот ван институције Хуманитарна организација Дечје срце реализује у сарадњи са Комором социјалне заштите и удружењем Имам право из Алексинца као носиоцем појекта. Имплементација пројектних активности финансирана је од стране Европске уније, Делегације Европске уније у Србији, у сарадњи са Владом Републике Србије, тачније Министарством финансија, одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ, а у оквиру програма ИПА 2013 Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу.

Одржан први састанак пројектног тима

У просторијама Хуманитарне организације Дечје срце 9.6.2017. године одржан је први састанак пројектног тима. На састанку се договорало о реализацију планираних пројектних активности пројекта Живот ван институције, а пре свега о улогама које ће уговорене стране имати током реализације истих. На основу договорених улога представници наше организације су са представницима удружења Имам право потписали споразум о  будућој сарадњи. Да се још једном подсетимо, пројекат Живот ван институције Хуманитарна организација  Дечје срце реализује у сарадњи са Комором социјалне заштите и удружењем Имам право из Алексинца као носиоцем појекта.  Имплементација пројектних активности финансирана је од стране Европске уније, Делегације Европске уније у Србији, у сарадњи са Владом Републике Србије, тачније Министарством финансија, одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ,  а у оквиру програма ИПА 2013 Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу.

Почео је са реализацијом пројекат "Живот ван институције"

"Живот ван институције" назив је пројекта који Хуманитарна организација "Дечје срце" реализује у сарадњи са Комором социјалне заштите и удружењем "Имам право" из Алексинца као носиоцем појекта. Имплементација пројектних активности финансирана је од стране Европске уније, Делегације Европске уније у Србији, у сарадњи са Владом Републике Србије, тачније Министарством финансија, одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ, а у оквиру програма ИПА 2013 Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу.
Пројакт "Живот ван институције" представља пилотирање процеса деинституционализације и ресоцијализације особа са менталним и/или интелектуалним сметњама у развоју кроз јачање капацитета пружаоца социјалних услуга, креирање неопходних видова подршке и сензибилизацију шире друштвене заједнице.
Општи циљ пројекта огледа се у побољшању квалитета живота особа са менталним и/или интелектуалним сметњама кроз њихову деинституционализацију и поновну инклузију у локалну заједницу уз пружање неопходне подршке за самостални живот. У том погледу, пројекат ће допринети повећању броја особа са менталним и/или интелектуалним сметњама у матичним и/или хранитељским породицама, а самим тим и стварању услова за развој нових услуга социјалне заштите у заједници. Како би се достигли описани циљеви, имплементација пројектних активности пажљиво је структуисана и конципирана тако да чини четири целине у оквиру којих је планирано више мањих, али подједнако важних и следних активности:
• Деинституционлаизација особа са менталним и/или интелектуалним сметњама, креирање елекртроснке базе података мапираних особа , припрема породица и/или хранитељских породица за смештај деинституционализованих особа.
• Истраживање потреба већ деинституционализованих особа
• Едукација запослених у установама социјалне заштите -
• Подизање свести шире јавности
Планиране активности реализоваће се до 5. децембра 2018. године када је планиран крај пројекта.

Спонзори

Будимо у контакту

Можете да нас контактирате на један од следећих начина:

Тел: (+381) 11 33 49 623
Факс: (+381) 11 33 49 623
Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Сајт: www.decjesrce.rs