Процена радне способности и могућности запослења или одржања запослења

Ради стварања услова за равноправно укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада, а у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, регулисане су следеће области: подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, процена радне способности, професионална рехабилитација, обавеза запошљавања, услови за оснивање и деловање предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, радних центара и социјалних предузећа, као и друга питања од значаја за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.


У циљу подстицања и пружања подршке у запошљавању особа са инвалидитетом Национална служба за запошљавање спроводи мере активне политике запошљавања које обухватају мере и програме професионалне рехабилитације, као и програме подстицања запошљавања за незапослене особе са инвалидитетом и послодавце, организује и учествује у процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Процена радне способности и могућности запослења или одржања запослења обухвата медицинске, социјалне и друге критеријуме којима се утврђују могућности и способности особа са инвалидитетом неопходних за укључивање на тржиште рада и обављање конкретних послова самостално или уз службу подршке, односно могућности запошљавања под општим или посебним условима.

Радна способност (по дефиницији са медицинског аспекта) јесте способност појединаца да обавља посао, који се може валоризовати на трежишту рада. То је с друге стране способност организма да у току рада одржи унутрашњу физиолошку равнотежу и да по престанку рада брзо и у потпуности успостави све облике равнотеже који су одступали од нормалних вредности.

Осим тренутног стања здравља на радну способност утичу још многи фактори: радно место, породичне и социјалне прилике, навике, климатски услови и други који појединачно и кумулативно одредјују човекову психофизичку целину, односно битно на њу утичу и самим тим имају утицај на радну способност људи.

Из предходних ставова видели смо да опште здравствено стање човека у великој мери утиче на степен његове радне способности. Сходно томе знамо да је битан сегмент документације коју прилаже свако од нас кад се јавља на било који конкурс за запослење и уверење надлежне медицинске службе – медицине рада, о нашој општој здравственој способности за конкретни посао, где на крају надлежни лекар на основу спроведених прегледа даје мишљење о способности неког лица за обављање конкретног посла.

Да би неко лице, у статусу особе са инвалидитетом у смислу чл.9 ст.6 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању, могло наћи и одржати запослење, надлежној служби НСЗ мора се поднети захтев за процену радне способности. За те потребе НСЗ има посебну комисију, која врши процену радне способности.
Комисија је орган вештачења републичког фонда ПИО, који чине: лекар вештак РФ ПИО, специјалиста медицине рада, психолог и стручни радник НСЗ.

Комисија сачињава, налаз, мишљење и оцену радне способности на основу чега НСЗ доноси решење о процени радне способности, могућност запослења и одржања запослења, које се доставља подносиоцу захтева поштом или га преузима лично у надлежној филијали НСЗ.

Радна способност се оцењује на основу следеће скале:
1. 0 степен – ако код неког лица не постоје тешкоће и препреке на раду – односно уколико су занемарљиве и не утичу на радну способност.
2. И степен – уколико су тешкоће и препреке мале и утичу на радну способност у односу на занимање или послове које лице може да обавља, а омогућавају запошљавање под посебним условима.
3. ИИ степен – ако су тешкоће и препреке умањене, односно знатне у односу на занимање које лице може да обавља, а омогућавају запошљавање под посебним условима.
4. ИИИ степен – ако су тешкоће и препреке потпуне и вишеструке, односно лице се не може запослити или одржати запослењени под општим ни под посебним условима, односно чији је радни учинак мањи од 1/3 радног учинка запосленог на уобичајеном радном месту без обзира на занимање или послове.
Лице коме је утврдјен 0 степен у складу са поменутим законом не стиче статус особе са инвалидитетом. Пошто су многе особе са инвалидитетом имале процену радне способности пре ступања на снагу Закона о запошљавању и рехабилитацији ОСИ, често смо могли чути негодовања због поновне потребе исте процене, па ћемо напоменути још једном да је процена овим законом много детаљније и прецизније регулисана, што се тиче критеријума и начина. Полазећи од тога, она не само да олакшава запослење ОСИ и одржање запослења већ и већем броју лица из ове категорије омогућава, како да стекну запослење тако и да га одрже.
Процена радне способности представља први корак који особа са инвалидитетом мора да направи, како би јој биле доступне активне мере запошљавања. Наравно, особа са инвалидитетом није приморана на процену радне способности. Особа са инвалидитетом може, уколико жели, да се запосли и без процене радне способности, мада у том случају не може да користи подршку у оквиру активних мера запошљавања. Ипак, како је процена радне способности основ за остваривање подршке на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, процена радне способности је један од најважнијих фактора у запошљавању особа са инвалидитетом и примени овог закона. Током процене радне способности, комисија коју води лекар одређује шта особа може да ради, а шта не, и који видови подршке су потребни датој особи, односно одређује да ли особа уопште може да се запосли, и уколико да, да ли под општим или посебним условима.

Правилником о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом се ближе регулише процена радне способности особа са инвалидитетом сагледавањем медицинских, социјалних и других критеријума којима се утврђује способност особе са инвалидитетом у циљу укључивања на тржиште рада и обављања конкретних послова, самостално или уз службу подршке. Правилником се дефинишу критеријуми, начин и трошкови процене радне способности, коју обавља Национална служба за запошљавање.

У вези са проценом радне способности евидентирају се проблеми:
1. Критеријумими процене – да ли постоји и какви су критеријуми на основу којих се одређује степен радне способности и да ли је подела радне способности на овако дефинисане степене адекватна;
2. Процедуре процене – томе да ли је тренутни начин процене, који је заснован пре сва на основу медицинске документације и интервјуа са особом, довољан за квалитетну процену радне способности;
3. Резултати процене – да ли је налаз процене користан за особе са инвалидитетом и послодавце у смислу одређивања потребне подршке и прилагођавања радног места или не. Једно од важних питања, које је везано за саму природу процене радне способности је операционализација категорија радне способности.

Постоје критеријуми на основу којих се врши процена и сврставање особа у различите категорије радне способности, односно како се одређује да је неко први, други или трећи степен у односу на радну способност. Медјутим и поред тога, дешава се да особе са различитом природом и интензитетом потребне подршке сврставају у исти степен подршке, па у том смислу процена није у довољној мери специфична.

Други, још већи проблем процене радне способности је то што се процена радне способност врши само на основу медицинске документације и интервјуа са особом, без детаљније процене ефикасности особе у реалној радној средини. Ма колико добри били медицински подаци о самој особи, стручно урађен интервју, питање је колико само на основу ових података може да се предвиди шта конкретна особа може да ради, каква јој је подршка потребна да се укључи у процес рада, односно која прилагођеност радног места.

Пошто се овакав начин процене радне способности заснива пре свега на медицинским подацима о болести, процене у већој мери говоре о томе шта особа не може да ради, а не шта може. Такве процене нису у довољној мери индивидуализоване, односно често су сувише опште, некада непрецизне и недовољно корисне крајњим корисницима – особи са инвалидитетом и послодавцима, што је на крају мерило адекватности саме процедуре. Стиче се утисак да је потребна прецизнија процена радне способности особе за одређен посао и детаљније информације о потребној подршки.

Начин, трошкови и критеријуми за процену радне способности особа са инвалидитетом

Од 01.01.2014.године примењује се Правилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом.

Процена радне способности и могућности запослења или одржања запослења врши се на начин којим се обезбеђује поштовање личности и достојанства, као и заштита података о личности, у свим фазама поступка.

Оцена радне способности и могућности запослења или одржања запослења врши се сагледавањем медицинских, социјалних и других критеријума којима се утврђују способности особе са инвалидитетом у циљу укључивања на тржиште рада и обављања конкретних послова самостално или уз службе подршке.
У поступку оцене радне способности примењује се оцена телесних функција и степен оштећења тих функција као и оцена социјалних, психолошких и других фактора који утичу на радну способност и могућност запослења или одржања запослења у складу са принципима дефинисаним Међународном класификацијом функционисања, инвалидитета и здравља.

Спонзори

Будимо у контакту

Можете да нас контактирате на један од следећих начина:

Тел: (+381) 11 33 49 623
Факс: (+381) 11 33 49 623
Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Сајт: www.decjesrce.rs